Newton's 3rd Law never applies to Chuck Norris.

JokoJokes